EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
  VENDA PARCEL·LA 34 del Polígon únic del Pla Parcial del SUR 13 (Pardinyes) de Lleida. 01/09/2017 10:47 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
  VENDA DE LA PARCEL·LA 405 PLA PARCIAL SUR 2 CIUTAT JARDÍ DE LLEIDA 06/06/2017 14:38 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Licitació deserta
S-6/16 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’ESCALES I ZONA COMUNITÀRIA D’EDIFICIS PROPIETAT DE L’EMU DE LLEIDA SL 15/06/2017 13:38 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S-1/17 SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
O-2/16 OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE FUSTA UBICADA AL CARRER CAVALLERS PER A USOS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU 09/09/2016 12:20 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S'han trobat 10 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12

Antic Perfil de Contractant