EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
88/2013-Contractació CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I SUPORT AL SERVEI DE PREVENCIO MUNICIPAL EN LES ESPECILITATS DE SEGURETAT, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES (Exp.88/2013-Contractaicó) 17/06/2013 12:35 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Adjudicació
125/2013-Contractació CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE L'EXPLOTACIÓ DEL MERCAT DEL PLA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER HAVER ESTAT DECLARADA DESERTA L'ANTERIOR LICITACIÓ (Exp. 125/2013-Contractació). 06/06/2013 10:53 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Adjudicació
25/2013 DE PATRIMONI ALIENACIO MITJANÇANT SUBHASTA DE 260 CONTENIDORS DE RESIDUS DE REBUIG DE 1.100 LITRES 15/05/2013 11:07 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Licitació deserta
70/2013-Contractació CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ENERGÈTIC I EL MANTENIMENT INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLEIDA, TENDENT A LA IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES “SMART CITY” I INCLOENT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS PARTICULARS D'INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL (Exp.70/2013-Contractació) Ajuntament de Lleida Adjudicació
47/2013-Contractació SERVEIS D'ATENCIÓ TELEFÒNICA MITJANÇANT EL TELÈFON D'ATENCIÓ CIUTADANA 010, AL SERVEI DE TAXI ADAPTAT I SUPORT DE CENTRALETA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (Exp.47/2013-Contractació) Ajuntament de Lleida Adjudicació
S'han trobat 195 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior1..30313233343536373839Següent

Antic Perfil de Contractant