Ens
 • Nom: Fundació Lleida 21
 • Adreça: Pl. Paeria, 11, pb 25007-LLEIDA
 • Telèfon: 973700455
 • Fax: 973700459
 • Adreça electrònica: fundacio21@paeria.cat
 • Horari: 9.00 - 14.00
Ens
 • Nom: Fundació Lleida 21
 • Adreça: Pl. Paeria, 11, pb 25007-LLEIDA
 • Telèfon: 973700455
 • Fax: 973700459
 • Adreça electrònica: fundacio21@paeria.cat
 • Horari: 9.00 - 14.00

SERVEIS PER LA CREACIÓ, DISSENY I ESTRATÈGIA DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DE LA SOSTENIBILITAT

Estat: Adjudicació

Fundació Lleida 21

Informació General

 • Expedient: 7/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 05/05/2016 12:28 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/06/2016 13:49 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Lleida 21
 • Impulsor:
  Fundació Lleida 21
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Contracte menor
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàsula 4ta. de l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars
 • Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Documentació a aportar: segons consta en la clàusula 5a. de l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Administratives
 • Termini d'execució: 1 any a partir de la formalització del contracte
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 15.000,00 €
 • Import iva: 3.150,00 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Preguntes

 • Bon dia, Volkdria saber si es pot lliurar per correu ordinari. D'altra banda, a la proposta de comunicació no em queda gaire clar si s'ha de proposar una imatge gràfica o no de la campanya
    Bon dia, Si presenta la seva oferta per correu ordinaria haurà de ser mitjançant correu certificat, i lliurar-lo, com a màxim a les 13 hores del darrer dia de presentació d'ofertes. Així mateix, haurà d'enviar un correu a l'adreça contractacio@paeria.cat i adjuntar el justificant de correus on hi consti la data i hora de lliurament del sobre. Aquest correu l'haurà d'envia durant el darrer dia de presentació d'ofertes. La consulta sobre la proposta de comunicació la derivem al departament tècnic corresponent. Atentament.