Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

VENDA PARCEL·LA 19 POLÍGON ÚNIC PLA PARCIAL SUR 13. C/Alcalde Montanya, núm. 16 Lleida (Pardinyes)

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 22/09/2017 10:46 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/12/2017 11:24 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Privat
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/10/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 23/10/2017 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): SIS-CENTS TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (635.841’42 €)
 • Garantia provisional: 2% preu de licitació

Adjudicació