Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

REDACCIO DEL PROJECTE D'ORDENACIO, URBANITZACIO, EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES I CONCESSIO ADMINISTRATIVA SOBRE EL DOMINI PUBLIC PER A LA CONSTRUCCIO I EXPLOTACIO D'UN APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER GOVERNADOR MONTCADA-ILLA DE LA MATERNITAT DE LLEIDA (Exp.156/2012-Contractació)

Estat: Pendent adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 156/2012-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 06/07/2012 13:22 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 68 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2012 13:00
 • Obertura d'ofertes: Segons estableix la clàusula 67 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.
 • Lloc de publicació: BOP 05/06/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. Segons s’estableix en la clàusula 66 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte.
 • Termini d'execució: Termini de la concessió: 50 anys, comptats a partir de la data de la signatura del contracte d’adjudicació.
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: 2% del valor del domini públic a ocupar, és a dir, 17.145,30€ del valor de taxació de la finca objecte de la concessió.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)