Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ENERGÈTIC I EL MANTENIMENT INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLEIDA, TENDENT A LA IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES “SMART CITY” I INCLOENT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS PARTICULARS D'INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL (Exp.70/2013-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 70/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/12/2013 09:31 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Especials
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: D'acord amb allò establert a la clàusula 26a del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 12/07/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar, segons estableix la clàusula 28a del PCAP.
 • Lloc de publicació: BOP 10/04/2013 DOUE 26/03/2013 DOGC 18/04/2013 BOE 24/04/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: Grup P, Subgrup 1, Categoria D. Grup I, Subgrup 1, Categoria E. Grup G, Subgrup 6, Categoria C.
 • Termini d'execució: 12 anys
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 14.844.955,56 € IVA exclòs
 • Import iva: 3.117.440,67 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix, de conformitat amb l'art. 103 del TRLCSP.

Adjudicació

Preguntes

 • Seria possible disposar en format Excel les taules que conformen la documentació de la licitació?
    El departament tècnic està preparant la documentació en format Excel. En breu estarà disponible al perfil del contractant.

Observacions

 • En l'apartat "Altra documentació" s'han publicat els fulls excel i altres annexes relacionats amb la licitació. **IMPORTANT** S'han actualitzat els Plecs Administratius per tal d'interpretar les clàusules 5.2 i 13.3 d'acord amb el Decret de data 31 de maig de 2013, que es pot consultar en l'apartat "Altra Documentació" ** S'ha publicat el Plec Tècnic A3 en versió Excel.** S'ha publicat un nou decret interpretatiu de les clàusules 5.2 i 13.3 del PCAP

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)