Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE L'EXPLOTACIÓ DEL MERCAT DEL PLA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER HAVER ESTAT DECLARADA DESERTA L'ANTERIOR LICITACIÓ (Exp. 125/2013-Contractació).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 125/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 06/06/2013 10:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/09/2013 13:13 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 1.9 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 08/07/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 06/06/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació:No. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:Segons s'estableix a la clàusula 1.8 del PCAP.
 • Termini d'execució: Proposat per l'adjudicatari, amb una durada màxima de 25 anys comptadors a partir de la formalització del contracte, prorrogable per un termini de 5 anys.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): S'estableix com a cànon anual mínim de la concessió la suma de 18.082,46 € que serà abonat també anualment.
 • Garantia provisional: 6.027,49 €

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)