Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTE DE SERVEI D'AJUT A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 169/2011-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 169/2011
 • Data de publicació de l'anunci: 25/04/2012 09:08 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/06/2012 11:59 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2011 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: DOGC 24/01/2011 BOP 26/01/2011 BOE 21/01/2011

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: No s'exigeix
 • Termini d'execució: 4 anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Esmenes

 • Descripció: Atès que s'ha detectat una errada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present licitació i, en concret, en la clàusula 1.9 relativa a la documentació a presentar pels licitadors en el Sobre 2 (documentació tècnica) , el qual conté referències a previsions econòmiques i detall de costos que poden implicar el coneixement de l'oferta econòmica abans de proceeir a l'obertura del Sobre 3 (Proposició econòmica). Segons Decret-Alcalde, de data 13 de gener de 2012, es va deixar sense efecte la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars, en quant fa referència al Sobre 2 (documentació tècnica) en l'apartat relatiu a la viabilitat de la proposta, previsions econòmiques i detall de costos, obrint-se un nou termini de presentació de les ofertes per un període de 15 dies a partir de l'última publicació en els diaris oficials preceptius. La qual cosa es comunicarà en aquest mateix perfil. Atès que s'ha publicat la correció d'errades en les diverses publicacions oficial, s'estableix com a data de termini de presentació de les ofertes el dia 10 de febrer de 2012 a les 13:00 hores.

Observacions

 • Atès que s'ha detectat una errada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present licitació i, en concret, en la clàusula 1.9 relativa a la documentació a presentar pels licitadors en el Sobre 2 (documentació tècnica) , el qual conté referències a previsions econòmiques i detall de costos que poden implicar el coneixement de l'oferta econòmica abans de proceeir a l'obertura del Sobre 3 (Proposició econòmica). Segons Decret-Alcalde, de data 13 de gener de 2012, es va deixar sense efecte la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars, en quant fa referència al Sobre 2 (documentació tècnica) en l'apartat relatiu a la viabilitat de la proposta, previsions econòmiques i detall de costos, obrint-se un nou termini de presentació de les ofertes per un període de 15 dies a partir de l'última publicació en els diaris oficials preceptius. La qual cosa es comunicarà en aquest mateix perfil. Atès que s'ha publicat la correció d'errades en les diverses publicacions oficial, s'estableix com a data de termini de presentació de les ofertes el dia 10 de febrer de 2012 a les 13:00 hores.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)