Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS D'ATENCIÓ TELEFÒNICA MITJANÇANT EL TELÈFON D'ATENCIÓ CIUTADANA 010, AL SERVEI DE TAXI ADAPTAT I SUPORT DE CENTRALETA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (Exp.47/2013-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 47/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/07/2013 09:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 1.10 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/05/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 30/04/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup U, Subgrup 7, Categoria A. Contracte reservat: Per afavorir la integració laboral de persones amb discapacitats, es considera adient licitar aquesta contractació amb la modalitat reconeguda a la Disposició Addicional cinquena del TRLCSP, on s’estableix la possibilitat de reservar la contractació a Centres Especials de Treball o reservar-ne l’execució en el marc de programes d’ocupació protegits quan, com a mínim, el 70% dels treballadors afectats siguin persones amb discapacitat que, atesa la índole o gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una activitat professional en condicions normals.
 • Termini d'execució: Fins el 31 de març de 2015
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 170.715,26 €
 • Import iva: 35.850,21 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • S'inclou Decret-Alcalde de data 22 d'abril de 2013 pel que s'aixeca la suspensió de la licitació aprovada per Decret-Alcalde de data 10 d'abril de 2013 i s'interpreten els punts 4.1 i 4.3.2 dels Plecs tècnics. S'adjunta relació de treballadors adscrits de forma habitual al servei a efectes de possibles subrogacions.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)