Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE FUSTA UBICADA AL CARRER CAVALLERS PER A USOS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: O-2/16
 • Data de publicació de l'anunci: 09/09/2016 12:20 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/08/2017 09:45 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: vegeu Plec de Condicions
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 03/10/2016 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Vegeu Plec de condicions
 • Termini d'execució: 2,5 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CENT VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (123.925,61 €)
 • Import iva: 26.024,38€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 07/10/2016
 • Data de publicació de l'acord: 11/10/2016
 • Empresa adjudicatària: KREUM SA
 • Import: 121.825'77€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ADJUDICACIÓ OBRA   (154,06 KB)